چکیده مقالات در مجموع بین ١٥٠ تا ٢٥٠ کلمه باشد.
- نام و نام خانوادگی نویسنده/ نویسندگان، نام دانشگاه یا مؤسسه ای که در آن تدریس، تحقیق و یا تحصیل می کنند در پاورقی اضافه شود.
- نویسندگان محترم ایمیل و تلفن همراه خود را نیز جهت تماس دبیرخانه در پاورقی قرار دهند.
-  حجم مقالات نیز حداکثر تا ٤٠٠٠ هزار کلمه و ارجاعات به شیوه ارجاع درون متنی باشد.
- نویسندگانی که تا ٣١ شهریور موفق به ارسال اصل مقاله نشدند در صورت پذیرش چکیده و تأیید کمیته علمی میتوانند تا یکماه پس از برگزاری همایش نیز مقالات خود را ارسال نمایند.
- بخشی از سخنرانان همایش از میان نویسندگان چکیده ها و مقالات انتخاب می شوند.
- به چکیده ها و مقالات پذیرفته شده گواهی معتبر علمی اعطاء می شود.
- مقالات پذیرفته شد در مجموعه مقالات چهارمین همایش اربعین منتشر خواهد شد.