محورهای همایش:
- اربعین و تعمیق روابط ملت ها
- اربعین، انسجام و وحدت ملت ها
- اربعین و همگرایی جهان عدالت خواه در مقابله با استعمار جهانی
- اربعین، صلح کلاسیک و صلح مدرن
- اربعین و فرهنگ ایثار و شهادت